Hội thảo khoa học Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Sáu, 12/01/2018, 18:45 [GMT+7]
.

 

    Tại hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0”, các đại biểu tập trung bàn thảo 4 vấn đề, gồm: làm rõ những vấn đề lý luận chung về xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0; đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ CBCCVC; đánh giá thành tựu và hạn chế của công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC tại các tỉnh, thành Đông Nam Bộ; đề xuất phương hướng, giải pháp và khuyến nghị để hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC vùng Đông Nam Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

    Các ý kiến tham luận tại hội thảo sẽ được tổng hợp báo cáo Ban Bí thư trước khi trình Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XII.

     Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều chương trình, đề án và triển khai nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập; tổ chức sát hạch, đánh giá chất lượng CBCCVC; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ để luân chuyển những công chức không đáp ứng yêu cầu, điều chuyển vị trí lãnh đạo các phòng và chuyên viên không làm tròn trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân, DN.