Bìa cuốn sách "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006, Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ thị đã nêu rõ, “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Người, có mối quan hệ thống nhất, biện chứng tạo nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh; là hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện của Người về đạo đức, vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực của giá trị đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức. Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người, trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hằng ngày. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được thể hiện trong công việc, ứng xử, gần gũi và tự nhiên, có sức hút, cảm hóa kỳ diệu.

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập và xuất bản cuốn sách "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đây là tài liệu cần thiết và bổ ích, góp phần tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung cuốn sách "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gồm 3 phần: Phần thứ nhất - Tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần thứ hai- Đạo đức Hồ Chí Minh. Phần thứ ba – Phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, phần thứ nhất nêu rõ 5 nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Phần thứ hai bao gồm 2 nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung phần thứ ba nêu rõ 5 nội dung: Phong cách tư duy; phong cách làm việc; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách sống.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

Ban Xây dựng Đảng